[:sr]

Rok za prijave 21 dan od dana objavljivanja u Sl. gl. RS…Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva RS za 2019. godinu…

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, на основу члана 79. Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10), расписује

 

КОНКУРС

за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије

у 2019. години

 

I.

Расписује се конкурс за расподелу средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у 2019. години (у даљем тексту: Конкурс), за израду и реализацију програма и пројеката развоја ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији у износу од 40.987.000,00 динара за следеће видове радова:

             

 1. унапређивање стања популација врсте дивљачи јелена обичног (Cervus elaphus) на подручју централне Србије кроз набавку и насељавање дивљачи, као и спровођење осталих активности у функцији осигурања насељене дивљачи;
 2. унапређивање стања популација врсте дивљачи фазан (Phasianus colchicus) кроз субвенције за набавку и насељавање, као и субвенције за вештачку производњу ради уношења у ловиште;
 3. унапређивање услова за одрживо управљање популацијама осталих ловних врста дивљачи у ловишту кроз субвенције за набавку одговарајућих хранива и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи, односно набавку посебних дигиталних камера – фотоклопки, двогледа и других уређаја за осматрање и праћење дивљачи у функцији развоја мониторинга, као и набавку новог теренског возила;
 4. остале радове од значаја за развој ловства и унапређивања стања популација дивљачи и њених станишта у Републици Србији;
 5. истраживачке радове (израда студија, експертиза и развојно – истраживачких пројеката) у циљу унапређивања стања за одрживо управљање популацијама дивљачи, а нарочито за врсте дивљачи: дивокоза (Rupicapra rupicapra), вук (Canis lupus), дивља мачка (Felis silvestris), зец (Lepus europaeus), медвед (Ursus arctos), рис (Lynx lynx), велики тетреб (Tetrao urogallus), лештарка (Bonasa bonasia) и јаребица камењарка (Alectoris graeca).
 6. ревитализацију стања у ловиштима Републике Србије која су у току 2019. године претрпела штете од елементарне непогоде – поплаве;

 

II.

Пријаву на Конкурс (у даљем тексту: Пријава) за радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина (у даљем тексту: Подносилац пријаве). Изузетно, пријаву на Конкурс за радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса могу поднети и други корисници ловишта са подручја Републике Србије који у свом ловишту имају врсту дивљачи јелен обични (Cervus elaphus) у одговарајућој бројности да могу да излуче одређен број јединки хватањем и испоруче на одговарајући локалитет у централној Србији.

Пријаву за радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина. Изузетно, пријаву на Конкурс за радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса могу поднети и друга правна лица са подручја Републике Србије, која су код Управе за ветерину регистрована за производњу врсте дивљачи фазан (Phasianus colchicus).

Пријаву за радове под редним бројем 3. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина.

Пријаву за радове под редним бројем 4. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, као и правна лица са подручја Републике Србије, која се баве развојем и унапређењем дивљачи и ловства.

Пријаву за радове под редним бројем 5. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво правна лица са подручја Републике Србије која су акредитована за обављање образовне и научноистраживачке делатности (школе, факултети, институти и сл.) у области ловства и заштите дивљачи.

Пријаву за радове под редним бројем 6. из тачке I. Конкурса могу поднети искључиво корисници ловишта са подручја Републике Србије чија су ловишта установљена на подручју јединица локалне самоуправе на којима је Влада Републике Србије донела одлуку о проглашавању елементарне непогоде, а која је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије”, број 40/19.

 

 

III.

Пријава се подноси у писаној форми на одговарајућем пријавном обрасцу – Пријавни образац 2019. на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме, 11070 Нови Београд, Омладинских бригада број 1.

Пријавни образац 2019.  и Извештајни образац 2019. који су одговарајући за овај Конкурс преузимају се са сајта Управе за шуме: www.upravazasume.gov.rs.

Пријавни образац 2019.  и Извештајни образац 2019. је потребно попунити искључиво на рачунару тако да се у одговарајући неосенчени део табеле упишу одговарајући подаци.

Пријавни образац 2019. који се доставља мора бити потписан од стране законског заступника Подносиоца пријаве.

Ако је Подносилац пријаве за радове под редним бр. 1. до 6. из тачке I. Конкурса корисник ловишта са подручја Републике Србије у обавези је да достави и попуњен Извештајни образац 2019. за свако ловиште којим газдује. Извештајни образац 2019. је потребно доставити искључиво у Excel формату на мејл адресу: office.sume@minpolj.gov.rs

Рок за достављање пријава по овом Конкурсу је 21 дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику Републике Србије”.

Министарство ће у року од 30 дана од дана затварања Конкурса извршити одабир програма/пројеката за уговарање.

 

IV.

 • а) Ако је Подносилац пријаве, за радове под редним бројем. 1. из тачке I. Конкурса, корисник ловишта са подручја Републике Србије, изузев са подручја Аутономне покрајине Војводина, на чијој се површини планира насељавање јеленске дивљачи уз Пријаву обавезан је да достави следећу документацију:
 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • изјаву одговорног лица да ће у складу са динамиком спровођења процеса насељавања јеленске дивљачи извршити поступак измене и допуне планског документа за газдовање ловиштем који се односи на насељавање јеленске дивљачи;
 • за потребе изградње прихватилишта за јеленску дивљач обавезно се доставља доказ о власништву земљишта на коме се планира подизање прихватилишта за јеленску дивљач површине до 10 ha, или сагласност власника земљишта да се на његовој имовини може изградити прихватилиште за прихват јеленске дивљачи површине до 10 ha (оверена копија уговора о закупу земљишта за подизање прихватилишта за јеленску дивљач или изјава о уступању земљишта на коришћење са назнаком катастaрске парцеле на којој је планирано подизање наведеног прихватилишта, оверена код јавног бележника или другог органа);
 • за потребе изградње ограђеног прихватилишта за јеленску дивљач, обавезно се доставља документација која садржи технички пројекат изградње ограђеног прихватилишта површине до 10 ha;

б) Ако је Подносилац пријаве, за радове под редним бројем. 1. из тачке I. Конкурса корисник ловишта који у свом ловишту има врсту дивљачи јелен обични (Cervus elaphus) у одговарајућој бројности да може да излучи одређен број јединки хватањем и испоручи их на неки од наведених локалитета уз Пријаву, обавезан је да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • извод из годишњег плана газдовања ловиштем са приказом стања фонда јеленске дивљачи у ловној години 2019/2020. и извод из ловне основе са приказом динамике развоја популације наведене јеленске дивљачи у важећем планском периоду;

 

 • а) Ако је Подносилац пријаве, за радове под редним бројем. 2. из тачке I. Конкурса корисник ловишта који у свом ловишту намерава да набави и насели фазанску дивљач (Phasianus colchicus) из вештачке производње уз пријаву обавезан је да достави следећу документацију:
 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • изјаву одговорног лица корисника ловишта колико је планирано да се набави фазанске дивљачи из вештачке производње и од које фазанерије је планирана набавка ради испуштања у ловиште у ловној 2019/2020. години, или колико је набављено фазанске дивљачи и од које фазанерије је набављено ради испуштања у ловиште у ловној 2019/2020. години;
 • податак да је фазанерија од које је дивљач набављена или треба да се набави уписана у регистар Управе за ветерину (од фазанерије прибавити број решења о упису у регистар објеката за производњу фазана у инкубатору – инкубаторска станица);
 • извод из годишњег плана газдовања ловиштем са приказом стања фонда фазанске дивљачи (Phasianus colchicus) при чему је нарочито потребно приказати број јединки који се планира испустити у ловиште из вештачке производње и извод из ловне основе са приказом планираног испуштања фазанске дивљачи у важећем планском периоду;

 

б) Ако је Подносилац пријаве, за радове под редним бројем. 2. из тачке I. Конкурса правно лице које је код Управе за ветерину регистровано за производњу врсте дивљачи фазан (Phasianus colchicus) уз пријаву обавезан је да достави следећу документацију:

 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • податак о упису у регистар Управе за ветерину (број решења о упису у регистар објеката за производњу фазана у инкубатору – инкубаторска станица).

 

 • Уз пријаву за радове под редним бројем. 3. из тачке I. Конкурса Подносилац пријаве је у обавезан да достави следећу документацију:
 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене.

 

 • Уз пријаву за радове под редним бројем 4. из тачке I. Конкурса Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:
 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене.

 

 • Уз пријаву за радове под редним бројем 5. из тачке I. Конкурса, Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:
 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и динарском текућем рачуну.

 

 • Уз пријаву за радове под редним бројем 6. из тачке I. Конкурса Подносилац пријаве је обавезан да достави следећу документацију:
 • одлуку органа управљања о прихватању програма/пројекта са којим се конкурише;
 • изјаву одговорног лица да са поднетим програмом/пројектом није конкурисао код неког другог даваоца средстава за те намене;
 • копију решења о упису у одговарајући регистар, као и податке о матичном броју, ПИБ-у и динарском текућем рачуну;
 • акт корисника ловишта о утврђеној штети од елементарних непогода – поплава (врста штете са назначеним износом штете, а у случају штете на ловним врстама потребно је назначити штету за сваку ловну врсту посебно, а у вези са тим и приложити изводе из измењеног годишњег плана који се односе на измењен план одстрела).

 

V.

            Подносилац пријаве може поднети само једну пријаву на Конкурс.

            Подносиоцу пријаве који поднесе више од једне пријаве на Конкурс, све пријаве биће одбачене без разматрања.

Пријаве које се не поднесу на одговарајућем пријавном обрасцу у писаној форми у предвиђеном року, пријаве уз које није приложена одговарајућа документација наведена у Конкурсу, као и пријаве које нису одговарајуће попуњене, неће се узети у разматрање.

Ако корисник ловишта, као Подносилац пријаве, није доставио и наведени Извештајни образац 2019.  у складу са овим конкурсом, његова пријава сматраће се непотпуном те ће бити одбачена без разматрања.

У поступку разматрања предност ће имати пријаве са садржином програмских /пројектних активности које су усмерене на процес насељавања врсте дивљачи јелена обичног (Cervus elaphus) на подручје централне Србије.

У поступку разматрања пријаве ће бити вредноване по следећим критеријумима:

 1. релевантност,
 2. утицај и изводљивост,
 3. институционални и професионални капацитети,
 4. буџет пројекта,
 5. резултати газдовања ловиштем у претходном периоду (само за кориснике ловишта).

Поред наведених критеријума, додатни критеријум за вредновање пријава које су на Конкурс поднели корисници ловишта биће и редовност у испуњавању свих обавеза које проистичу из Закона о дивљачи и ловству („Службени гласник РС”, број 18/10) и Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18).

У поступку разматрања по приспелој пријави, поред наведене документације коју је у обавези да достави Подносилац пријаве Управа за шуме може по потреби затражити и додатне информације од Подносиоца пријаве о програму/пројекту са којим је конкурисао.

 

VI.

За радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирано хватање и испорука одређеног броја јединки јеленске дивљачи, одређене полне и старосне структуре, могу се исплатити средства у износу највише до 300.000,00 динара по једној ухваћеној и у одређено ловиште испорученој јединци.

За радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирана набавка одређеног броја јединки фазанске дивљачи из вештачке производње, одређене старости, могу се исплатити средства у износу највише до 100,00 динара по једној јединци старости 5 – 6 недеља, или средства у износу највише до 250,00 динара по једној јединци старости 7 – 10 недеља, или средства у износу највише до 350,00 динара по једној јединци старости 11 недеља и старији.

За радове под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирана производња и испорука врсте дивљачи фазан (Phasianus colchicus), могу се исплатити средства у износу највише до 1.500,00 динара по једној испорученој одраслој јединци у одређено ловиште.

За радове под редним бројем 3. из тачке I. Конкурса могу се исплатити средства у износу највише до 200.000,00 динара. Изузетно, уколико корисник ловишта намерава да поднесе пријаву за субвенцију за набавку новог теренског возила, могу се исплатити средства у износу највише до 700.000,00 динара.

За радове под редним бројем 6. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирана ревитализација стања у ловишту у смислу исплате одређеног износа накнаде за пострадалу дивљач, могу се издвојити средства за сваку страдалу јединку одређене врсте ловостајем заштићене дивљачи у висини основице накнаде за коришћење ловостајем заштићених врста дивљачи за текућу ловну годину.

 

VII.

За радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирана изградња ограђеног прихватилишта за јеленску дивљач и спровођење других активности у функцији осигурања реинтродукције јеленске дивљачи на одабраном локалитету, може се исплатити аванс након потписивања уговора, односно пре почетка спровођења активности које су планиране програмом/пројектом у износу до 50% од вредности уговорених радова.

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 1. из тачке I. Конкурса за које је програмом/пројектом планирано хватање и испорука одређеног броја јединки јеленске дивљачи, одређене полне и старосне структуре, вршиће се по извршеној испоруци уговореног броја јеленске дивљачи, одређене полне и старосне структуре на одабрани локалитет, а након достављања следеће документације:

 • потписане изјаве законског заступника корисника средстава да је одређеног дана извршио испоруку јеленске дивљачи на одабрани локалитет у одређеном броју и структури у складу са уговором, уз навођење осталих чињеница које сматра значајним;
 • копије одговарајуће документације којом се потврђује здравствена контрола испоручене јеленске дивљачи у складу са прописима којима се уређује ветерина;
 • копију примопредајног записника о испоруци јеленске дивљачи, потписану од стране овлашћеног лица испоручиоца и примаоца;
 • писаног захтева за исплату уговорених средстава са подацима о динарском текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника средстава.

 

Исплата уговорених средстава кориснику ловишта који у складу са радовима под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса набавља и уноси фазанску дивљач из вештачке производње, врши се по извршеној набавци, односно прихвату фазанске дивљачи, а након достављања следеће документације:

 • потписана изјава законског заступника корисника средстава о извршеној набавци фазанске дивљачи која мора да садржи податаке: о добављачу, количини која је набављена, старосној структури, вредности, број рачуна по коме су плаћени и број банковног извода као доказ о плаћању, наводе о извршеном прихвату фазанске дивљачи при чему је потребно навести ког датума је извршен прихват одређеног броја фазанске дивљачи, старосној структури и локалитету (волијери) уз навођење осталих чињеница од значаја;
 • копије одговарајуће документације којом се потврђује здравствена контрола прихваћене фазанске дивљачи у складу са прописима којима се уређује ветерина, и то: уверење о здравственом стању животиња, потврду о извршеној дезинфекцији возила којим се вршио транспорт фазана, као и потврду о извршеном прегледу при утовару пошиљке (фазана) – образац ВС-40/1-1, уколико се транспорт фазана вршио из друге епизоотиолошке јединице (општине);
 • копију рачуна за набавку фазанске дивљачи издатог у периоду од 1. априла 2019. године до 15. септембра године;
 • банковни извод као доказ о извршеном плаћању фазанске дивљачи по наведеном рачуну;
 • писани захтев за исплату уговорених средстава са подацима о текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника ловишта.

 

Исплата уговорених средстава правном лицу које је код Управе за ветерину регистровано за производњу врсте дивљачи фазан (Phasianus colchicus), а које се у складу са радовима под редним бројем 2. из тачке I. Конкурса обавезало да произведе и испоручи одраслу фазанску дивљач, могу се исплатити средства на следећи начин:

 • аванс у висини до 20% од вредности уговорених радова по потписивању уговора, на писани захтев корисника средстава;
 • остатак уговорених средстава након испоруке и испуштања произведене фазанске дивљачи у одређено ловиште, а након достављања следеће документације:
 • потписана изјава законског заступника корисника средстава са подацима о сваком закљученом уговору са корисником ловишта коме се испоручује без накнаде одређена количина фазанске дивљачи;
 • примерак закљученог уговора са сваким корисником ловишта коме се без накнаде испоручује одређен број јединки фазанске дивљачи;
 • потписана заједничка изјава законског заступника корисника средстава и корисника ловишта у које су испоручени фазани о извршеној испоруци фазанске дивљачи која мора да садржи: датум испоруке фазанске дивљачи, податке о кориснику ловишта и ловишту у које су испоручени, броју испуштених јединки, однос полова у корист женки, наводе о извршеном прихвату фазанске дивљачи, односно локалитету (волијери или слободној природи) уз навођење осталих чињеница од значаја;
 • копије одговарајуће документације којом се потврђује здравствена контрола испоручене фазанске дивљачи у складу са прописима којима се уређује ветеринарство, и то: уверење о здравственом стању животиља, потврду о извршеној дезинфекцији возила којом се вршио транспорт фазана, као и потврду о извршеном прегледу при утовару пошиљке (фазана) – образац ВС-40/1-1, уколико се транспорт фазана вршен из друге епизоотиолошке јединице (општине);
 • писаног захтева за исплату уговорених средстава са подацима о динарском текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника ловишта;

 

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 3. из тачке I. Конкурса врши се по извршеној набавци одговарајућих хранива и других средстава ради унапређења прихране и здравствене заштите дивљачи, односно других средстава у складу са овим конкурсом, а након достављања следеће документације:

 • потписане изјаве законског заступника корисника ловишта о извршеној набавци са подацима о: врсти хранива /средствима у функцији развоја мониторинга, количина, вредност, број издатог рачуна по коме је извршено плаћање и банковни извод којим се потврђује уплата по истом рачуну, уз навођење осталих чињеница од значаја;
 • ако је извршена набавка одговарајућег хранива / средстава у функцији развоја мониторинга копију рачуна за набављено издатог у периоду од 1. априла 2019. године до 1. новембра  године;
 • уколико је предметно храниво купљено од физичког лица које има регистровано пољопривредно газдинство, потребно је доставити оригинал или оверену копију купопродајног уговора, и копију потврде о регистрацији пољопривредног газдинства;
 • копије отпремнице за набавку предметног хранива;
 • копија гарантног листа за извршену набавку предметног средства у функцији развоја мониторинга;
 • банковни извод као доказа о извршеном плаћању;
 • изузетно, уколико се ради о набавци новог теренског возила потребно је доставити: оригинал купопродајног уговора или оверену копију из кога је јасно да је купац корисник средстава и очитану саобраћајну дозволу за возило из купопродајног уговора која мора бити на име корисника средстава као доказ о власништву и првој регистрацији;
 • писаног захтева за исплату уговорених средстава са подацима о текућем рачуну, ПИБ-у и матичном броју корисника ловишта.

 

 

Исплата уговорених средстава за радове под редним бр. 4. и 5. из тачке I. Конкурса дефинисаће се уговором о финансирању реализације програма/пројекта, при чему се може исплатити аванс након потписивања уговора, односно пре почетка спровођења активности које су планиране програмом/пројектом у износу до 50% од вредности уговорених радова у 2019. години.

Исплата уговорених средстава за радове под редним бројем 6. из тачке I. Конкурса дефинисаће се уговором о финансирању реализације програма/пројекта ревитализације стања у ловиштима Републике Србије која су у току 2019. године претрпела штете од елементарне непогоде – поплаве.

 

VIII.

Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем средстава Буџетског фонда за развој ловства Републике Србије у 2019. години, за видове радова који су наведени у тачки I. Конкурсa, утврђују се уговором који закључује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за шуме са Корисником средстава.

 

IX.

Овај конкурс објавити у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

 • Continue reading
 • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

  Continue reading
 • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

  Continue reading
 • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

  Continue reading