Nazad

Objavljen konkurs za raspodelu sredstava budžetskog fonda za razvoj lovstva RS

15. jula, 2019

Rok za prijave 21 dan od dana objavljivanja u Sl. gl. RS…Konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva RS za 2019. godinu…

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, na osnovu člana 79. Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10), raspisuje KONKURS za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u 2019. godini.

I.

Raspisuje se konkurs za raspodelu sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u 2019. godini (u daljem tekstu: Konkurs), za izradu i realizaciju programa i projekata razvoja lovstva i unapređivanja stanja populacija divljači i njenih staništa u Republici Srbiji u iznosu od 40.987.000,00 dinara za sledeće vidove radova:

 1.  unapređivanje stanja populacija vrste divljači jelena običnog (Cervus elaphus) na području centralne Srbije kroz nabavku i naseljavanje divljači, kao i sprovođenje ostalih aktivnosti u funkciji osiguranja naseljene divljači
 2. unapređivanje stanja populacija vrste divljači fazan (Phasianus colchicus) kroz subvencije za nabavku i naseljavanje, kao i subvencije za veštačku proizvodnju radi unošenja u lovište;
 3. unapređivanje uslova za održivo upravljanje populacijama ostalih lovnih vrsta divljači u lovištu kroz subvencije za nabavku odgovarajućih hraniva i drugih sredstava radi unapređenja prihrane i zdravstvene zaštite divljači, odnosno nabavku posebnih digitalnih kamera – fotoklopki, dvogleda i drugih uređaja za osmatranje i praćenje divljači u funkciji razvoja monitoringa, kao i nabavku novog terenskog vozila;
 4. ostale radove od značaja za razvoj lovstva i unapređivanja stanja populacija divljači i njenih staništa u Republici Srbiji;
 5. istraživačke radove (izrada studija, ekspertiza i razvojno – istraživačkih projekata) u cilju unapređivanja stanja za održivo upravljanje populacijama divljači, a naročito za vrste divljači: divokoza (Rupicapra rupicapra), vuk (Canis lupus), divlja mačka (Felis silvestris), zec (Lepus europaeus), medved (Ursus arctos), ris (Lynx lynx), veliki tetreb (Tetrao urogallus), leštarka (Bonasa bonasia) i jarebica kamenjarka (Alectoris graeca).
 6. revitalizaciju stanja u lovištima Republike Srbije koja su u toku 2019. godine pretrpela štete od elementarne nepogode – poplave;

 

II.

Prijavu na Konkurs (u daljem tekstu: Prijava) za radove pod rednim brojem 1. iz tačke I. Konkursa mogu podneti isključivo korisnici lovišta sa područja Republike Srbije, izuzev sa područja Autonomne pokrajine Vojvodina (u daljem tekstu: Podnosilac prijave). Izuzetno, prijavu na Konkurs za radove pod rednim brojem 1. iz tačke I. Konkursa mogu podneti i drugi korisnici lovišta sa područja Republike Srbije koji u svom lovištu imaju vrstu divljači jelen obični (Cervus elaphus) u odgovarajućoj brojnosti da mogu da izluče određen broj jedinki hvatanjem i isporuče na odgovarajući lokalitet u centralnoj Srbiji.

Prijavu za radove pod rednim brojem 2. iz tačke I. Konkursa mogu podneti isključivo korisnici lovišta sa područja Republike Srbije, izuzev sa područja Autonomne pokrajine Vojvodina. Izuzetno, prijavu na Konkurs za radove pod rednim brojem 2. iz tačke I. Konkursa mogu podneti i druga pravna lica sa područja Republike Srbije, koja su kod Uprave za veterinu registrovana za proizvodnju vrste divljači fazan (Phasianus colchicus).

Prijavu za radove pod rednim brojem 3. iz tačke I. Konkursa mogu podneti isključivo korisnici lovišta sa područja Republike Srbije, izuzev sa područja Autonomne pokrajine Vojvodina.

Prijavu za radove pod rednim brojem 4. iz tačke I. Konkursa mogu podneti isključivo korisnici lovišta sa područja Republike Srbije, izuzev sa područja Autonomne pokrajine Vojvodina, kao i pravna lica sa područja Republike Srbije, koja se bave razvojem i unapređenjem divljači i lovstva.

Prijavu za radove pod rednim brojem 5. iz tačke I. Konkursa mogu podneti isključivo pravna lica sa područja Republike Srbije koja su akreditovana za obavljanje obrazovne i naučnoistraživačke delatnosti (škole, fakulteti, instituti i sl.) u oblasti lovstva i zaštite divljači.

Prijavu za radove pod rednim brojem 6. iz tačke I. Konkursa mogu podneti isključivo korisnici lovišta sa područja Republike Srbije čija su lovišta ustanovljena na području jedinica lokalne samouprave na kojima je Vlada Republike Srbije donela odluku o proglašavanju elementarne nepogode, a koja je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 40/19.

 

III.

Prijava se podnosi u pisanoj formi na odgovarajućem prijavnom obrascu – Prijavni obrazac 2019. na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, 11070 Novi Beograd, Omladinskih brigada broj 1.

Prijavni obrazac 2019. i Izveštajni obrazac 2019. koji su odgovarajući za ovaj Konkurs preuzimaju se sa sajta Uprave za šume: www.upravazasume.gov.rs.

Prijavni obrazac 2019. i Izveštajni obrazac 2019. je potrebno popuniti isključivo na računaru tako da se u odgovarajući neosenčeni deo tabele upišu odgovarajući podaci.

Prijavni obrazac 2019. koji se dostavlja mora biti potpisan od strane zakonskog zastupnika Podnosioca prijave.

Ako je Podnosilac prijave za radove pod rednim br. 1. do 6. iz tačke I. Konkursa korisnik lovišta sa područja Republike Srbije u obavezi je da dostavi i popunjen Izveštajni obrazac 2019. za svako lovište kojim gazduje. Izveštajni obrazac 2019. je potrebno dostaviti isključivo u Excel formatu na mejl adresu: office.sume@minpolj.gov.rs

Rok za dostavljanje prijava po ovom Konkursu je 21 dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.

Ministarstvo će u roku od 30 dana od dana zatvaranja Konkursa izvršiti odabir programa/projekata za ugovaranje.

 

IV.

a) Ako je Podnosilac prijave, za radove pod rednim brojem. 1. iz tačke I. Konkursa, korisnik lovišta sa područja Republike Srbije, izuzev sa područja Autonomne pokrajine Vojvodina,          na čijoj se površini planira naseljavanje jelenske divljači uz Prijavu obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
 • izjavu odgovornog lica da sa podnetim programom/projektom nije konkurisao kod nekog drugog davaoca sredstava za te namene;
 • izjavu odgovornog lica da će u skladu sa dinamikom sprovođenja procesa naseljavanja jelenske divljači izvršiti postupak izmene i dopune planskog dokumenta za gazdovanje lovištem koji se odnosi na naseljavanje jelenske divljači;
 • za potrebe izgradnje prihvatilišta za jelensku divljač obavezno se dostavlja dokaz o vlasništvu zemljišta na kome se planira podizanje prihvatilišta za jelensku divljač površine do 10 ha, ili saglasnost vlasnika zemljišta da se na njegovoj imovini može izgraditi prihvatilište za prihvat jelenske divljači površine do 10 ha (overena kopija ugovora o zakupu zemljišta za podizanje prihvatilišta za jelensku divljač ili izjava o ustupanju zemljišta na korišćenje sa naznakom katastarske parcele na kojoj je planirano podizanje navedenog prihvatilišta, overena kod javnog beležnika ili drugog organa);
 • za potrebe izgradnje ograđenog prihvatilišta za jelensku divljač, obavezno se dostavlja dokumentacija koja sadrži tehnički projekat izgradnje ograđenog prihvatilišta površine do 10 ha;

b)Ako je Podnosilac prijave, za radove pod rednim brojem. 1. iz tačke I. Konkursa korisnik lovišta koji u svom lovištu ima vrstu divljači jelen obični (Cervus elaphus) u odgovarajućoj            brojnosti da može da izluči određen broj jedinki hvatanjem i isporuči ih na neki od navedenih lokaliteta uz Prijavu, obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
 • izjavu odgovornog lica da sa podnetim programom/projektom nije konkurisao kod nekog drugog davaoca sredstava za te namene;
 • izvod iz godišnjeg plana gazdovanja lovištem sa prikazom stanja fonda jelenske divljači u lovnoj godini 2019/2020. i izvod iz lovne osnove sa prikazom dinamike razvoja populacije navedene jelenske divljači u važećem planskom periodu;

c)Ako je Podnosilac prijave, za radove pod rednim brojem. 2. iz tačke I. Konkursa korisnik lovišta koji u svom lovištu namerava da nabavi i naseli fazansku divljač (Phasianus colchicus) iz veštačke proizvodnje uz prijavu obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
 • izjavu odgovornog lica da sa podnetim programom/projektom nije konkurisao kod nekog drugog davaoca sredstava za te namene;
 • izjavu odgovornog lica korisnika lovišta koliko je planirano da se nabavi fazanske divljači iz veštačke proizvodnje i od koje fazanerije je planirana nabavka radi ispuštanja u lovište u lovnoj 2019/2020. godini, ili koliko je nabavljeno fazanske divljači i od koje fazanerije je nabavljeno radi ispuštanja u lovište u lovnoj 2019/2020. godini;
 • podatak da je fazanerija od koje je divljač nabavljena ili treba da se nabavi upisana u registar Uprave za veterinu (od fazanerije pribaviti broj rešenja o upisu u registar objekata za proizvodnju fazana u inkubatoru – inkubatorska stanica);
 • izvod iz godišnjeg plana gazdovanja lovištem sa prikazom stanja fonda fazanske divljači (Phasianus colchicus) pri čemu je naročito potrebno prikazati broj jedinki koji se planira ispustiti u lovište iz veštačke proizvodnje i izvod iz lovne osnove sa prikazom planiranog ispuštanja fazanske divljači u važećem planskom periodu;

d)Ako je Podnosilac prijave, za radove pod rednim brojem. 2. iz tačke I. Konkursa pravno lice koje je kod Uprave za veterinu registrovano za proizvodnju vrste divljači fazan  (Phasianus colchicus) uz prijavu obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
 • izjavu odgovornog lica da sa podnetim programom/projektom nije konkurisao kod nekog drugog davaoca sredstava za te namene;
 • podatak o upisu u registar Uprave za veterinu (broj rešenja o upisu u registar objekata za proizvodnju fazana u inkubatoru – inkubatorska stanica).

Uz prijavu za radove pod rednim brojem. 3. iz tačke I. Konkursa Podnosilac prijave je u obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
 • izjavu odgovornog lica da sa podnetim programom/projektom nije konkurisao kod nekog drugog davaoca sredstava za te namene.

Uz prijavu za radove pod rednim brojem 4. iz tačke I. Konkursa Podnosilac prijave je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
 • izjavu odgovornog lica da sa podnetim programom/projektom nije konkurisao kod nekog drugog davaoca sredstava za te namene.

Uz prijavu za radove pod rednim brojem 5. iz tačke I. Konkursa, Podnosilac prijave je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
 • odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
 • kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, kao i podatke o matičnom broju, PIB-u i dinarskom tekućem računu.

Uz prijavu za radove pod rednim brojem 6. iz tačke I. Konkursa Podnosilac prijave je obavezan da dostavi sledeću dokumentaciju:

 • odluku organa upravljanja o prihvatanju programa/projekta sa kojim se konkuriše;
 • izjavu odgovornog lica da sa podnetim programom/projektom nije konkurisao kod nekog drugog davaoca sredstava za te namene;
 • kopiju rešenja o upisu u odgovarajući registar, kao i podatke o matičnom broju, PIB-u i dinarskom tekućem računu;
 • akt korisnika lovišta o utvrđenoj šteti od elementarnih nepogoda – poplava (vrsta štete sa naznačenim iznosom štete, a u slučaju štete na lovnim vrstama potrebno je naznačiti štetu za svaku lovnu vrstu posebno, a u vezi sa tim i priložiti izvode iz izmenjenog godišnjeg plana koji se odnose na izmenjen plan odstrela).

V.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu na Konkurs.

Podnosiocu prijave koji podnese više od jedne prijave na Konkurs, sve prijave biće odbačene bez razmatranja.

Prijave koje se ne podnesu na odgovarajućem prijavnom obrascu u pisanoj formi u predviđenom roku, prijave uz koje nije priložena odgovarajuća dokumentacija navedena u Konkursu, kao i prijave koje nisu odgovarajuće popunjene, neće se uzeti u razmatranje.

Ako korisnik lovišta, kao Podnosilac prijave, nije dostavio i navedeni Izveštajni obrazac 2019. u skladu sa ovim konkursom, njegova prijava smatraće se nepotpunom te će biti odbačena bez razmatranja.

U postupku razmatranja prednost će imati prijave sa sadržinom programskih /projektnih aktivnosti koje su usmerene na proces naseljavanja vrste divljači jelena običnog (Cervus elaphus) na područje centralne Srbije.

U postupku razmatranja prijave će biti vrednovane po sledećim kriterijumima:

 1. relevantnost
 2. uticaj i izvodljivost
 3. institucionalni i profesionalni kapaciteti
 4. budžet projekta
 5. rezultati gazdovanja lovištem u prethodnom periodu (samo za korisnike lovišta).

 

Pored navedenih kriterijuma, dodatni kriterijum za vrednovanje prijava koje su na Konkurs podneli korisnici lovišta biće i redovnost u ispunjavanju svih obaveza koje proističu iz Zakona o divljači i lovstvu („Službeni glasnik RS”, broj 18/10) i Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara („Službeni glasnik RS”, broj 95/18).

U postupku razmatranja po prispeloj prijavi, pored navedene dokumentacije koju je u obavezi da dostavi Podnosilac prijave Uprava za šume može po potrebi zatražiti i dodatne informacije od Podnosioca prijave o programu/projektu sa kojim je konkurisao.

VI.

Za radove pod rednim brojem 1. iz tačke I. Konkursa za koje je programom/projektom planirano hvatanje i isporuka određenog broja jedinki jelenske divljači, određene polne i starosne strukture, mogu se isplatiti sredstva u iznosu najviše do 300.000,00 dinara po jednoj uhvaćenoj i u određeno lovište isporučenoj jedinci.

Za radove pod rednim brojem 2. iz tačke I. Konkursa za koje je programom/projektom planirana nabavka određenog broja jedinki fazanske divljači iz veštačke proizvodnje, određene starosti, mogu se isplatiti sredstva u iznosu najviše do 100,00 dinara po jednoj jedinci starosti 5 – 6 nedelja, ili sredstva u iznosu najviše do 250,00 dinara po jednoj jedinci starosti 7 – 10 nedelja, ili sredstva u iznosu najviše do 350,00 dinara po jednoj jedinci starosti 11 nedelja i stariji.

Za radove pod rednim brojem 2. iz tačke I. Konkursa za koje je programom/projektom planirana proizvodnja i isporuka vrste divljači fazan (Phasianus colchicus), mogu se isplatiti sredstva u iznosu najviše do 1.500,00 dinara po jednoj isporučenoj odrasloj jedinci u određeno lovište.

Za radove pod rednim brojem 3. iz tačke I. Konkursa mogu se isplatiti sredstva u iznosu najviše do 200.000,00 dinara. Izuzetno, ukoliko korisnik lovišta namerava da podnese prijavu za subvenciju za nabavku novog terenskog vozila, mogu se isplatiti sredstva u iznosu najviše do 700.000,00 dinara.

Za radove pod rednim brojem 6. iz tačke I. Konkursa za koje je programom/projektom planirana revitalizacija stanja u lovištu u smislu isplate određenog iznosa naknade za postradalu divljač, mogu se izdvojiti sredstva za svaku stradalu jedinku određene vrste lovostajem zaštićene divljači u visini osnovice naknade za korišćenje lovostajem zaštićenih vrsta divljači za tekuću lovnu godinu.

VII.

Za radove pod rednim brojem 1. iz tačke I. Konkursa za koje je programom/projektom planirana izgradnja ograđenog prihvatilišta za jelensku divljač i sprovođenje drugih aktivnosti u funkciji osiguranja reintrodukcije jelenske divljači na odabranom lokalitetu, može se isplatiti avans nakon potpisivanja ugovora, odnosno pre početka sprovođenja aktivnosti koje su planirane programom/projektom u iznosu do 50% od vrednosti ugovorenih radova.

Isplata ugovorenih sredstava za radove pod rednim brojem 1. iz tačke I. Konkursa za koje je programom/projektom planirano hvatanje i isporuka određenog broja jedinki jelenske divljači, određene polne i starosne strukture, vršiće se po izvršenoj isporuci ugovorenog broja jelenske divljači, određene polne i starosne strukture na odabrani lokalitet, a nakon dostavljanja sledeće dokumentacije:

 • potpisane izjave zakonskog zastupnika korisnika sredstava da je određenog dana izvršio isporuku jelenske divljači na odabrani lokalitet u određenom broju i strukturi u skladu sa ugovorom, uz navođenje ostalih činjenica koje smatra značajnim;
 • kopije odgovarajuće dokumentacije kojom se potvrđuje zdravstvena kontrola isporučene jelenske divljači u skladu sa propisima kojima se uređuje veterina;
 • kopiju primopredajnog zapisnika o isporuci jelenske divljači, potpisanu od strane ovlašćenog lica isporučioca i primaoca;
 • pisanog zahteva za isplatu ugovorenih sredstava sa podacima o dinarskom tekućem računu, PIB-u i matičnom broju korisnika sredstava.

Isplata ugovorenih sredstava korisniku lovišta koji u skladu sa radovima pod rednim brojem 2. iz tačke I. Konkursa nabavlja i unosi fazansku divljač iz veštačke proizvodnje, vrši se po izvršenoj nabavci, odnosno prihvatu fazanske divljači, a nakon dostavljanja sledeće dokumentacije:

 • potpisana izjava zakonskog zastupnika korisnika sredstava o izvršenoj nabavci fazanske divljači koja mora da sadrži podatake: o dobavljaču, količini koja je nabavljena, starosnoj strukturi, vrednosti, broj računa po kome su plaćeni i broj bankovnog izvoda kao dokaz o plaćanju, navode o izvršenom prihvatu fazanske divljači pri čemu je potrebno navesti kog datuma je izvršen prihvat određenog broja fazanske divljači, starosnoj strukturi i lokalitetu (volijeri) uz navođenje ostalih činjenica od značaja;
 • kopije odgovarajuće dokumentacije kojom se potvrđuje zdravstvena kontrola prihvaćene fazanske divljači u skladu sa propisima kojima se uređuje veterina, i to: uverenje o zdravstvenom stanju životinja, potvrdu o izvršenoj dezinfekciji vozila kojim se vršio transport fazana, kao i potvrdu o izvršenom pregledu pri utovaru pošiljke (fazana) – obrazac VS-40/1-1, ukoliko se transport fazana vršio iz druge epizootiološke jedinice (opštine);
 • kopiju računa za nabavku fazanske divljači izdatog u periodu od 1. aprila 2019. godine do 15. septembra godine;
 • bankovni izvod kao dokaz o izvršenom plaćanju fazanske divljači po navedenom računu;
 • pisani zahtev za isplatu ugovorenih sredstava sa podacima o tekućem računu, PIB-u i matičnom broju korisnika lovišta.

Isplata ugovorenih sredstava pravnom licu koje je kod Uprave za veterinu registrovano za proizvodnju vrste divljači fazan (Phasianus colchicus), a koje se u skladu sa radovima pod rednim brojem 2. iz tačke I. Konkursa obavezalo da proizvede i isporuči odraslu fazansku divljač, mogu se isplatiti sredstva na sledeći način:

 • avans u visini do 20% od vrednosti ugovorenih radova po potpisivanju ugovora, na pisani zahtev korisnika sredstava;
 • ostatak ugovorenih sredstava nakon isporuke i ispuštanja proizvedene fazanske divljači u određeno lovište, a nakon dostavljanja sledeće dokumentacije:
 • potpisana izjava zakonskog zastupnika korisnika sredstava sa podacima o svakom zaključenom ugovoru sa korisnikom lovišta kome se isporučuje bez naknade određena količina fazanske divljači;
 • primerak zaključenog ugovora sa svakim korisnikom lovišta kome se bez naknade isporučuje određen broj jedinki fazanske divljači;
 • potpisana zajednička izjava zakonskog zastupnika korisnika sredstava i korisnika lovišta u koje su isporučeni fazani o izvršenoj isporuci fazanske divljači koja mora da sadrži: datum isporuke fazanske divljači, podatke o korisniku lovišta i lovištu u koje su isporučeni, broju ispuštenih jedinki, odnos polova u korist ženki, navode o izvršenom prihvatu fazanske divljači, odnosno lokalitetu (volijeri ili slobodnoj prirodi) uz navođenje ostalih činjenica od značaja;
 • kopije odgovarajuće dokumentacije kojom se potvrđuje zdravstvena kontrola isporučene fazanske divljači u skladu sa propisima kojima se uređuje veterinarstvo, i to: uverenje o zdravstvenom stanju životilja, potvrdu o izvršenoj dezinfekciji vozila kojom se vršio transport fazana, kao i potvrdu o izvršenom pregledu pri utovaru pošiljke (fazana) – obrazac VS-40/1-1, ukoliko se transport fazana vršen iz druge epizootiološke jedinice (opštine);
 • pisanog zahteva za isplatu ugovorenih sredstava sa podacima o dinarskom tekućem računu, PIB-u i matičnom broju korisnika lovišta;

Isplata ugovorenih sredstava za radove pod rednim brojem 3. iz tačke I. Konkursa vrši se po izvršenoj nabavci odgovarajućih hraniva i drugih sredstava radi unapređenja prihrane i zdravstvene zaštite divljači, odnosno drugih sredstava u skladu sa ovim konkursom, a nakon dostavljanja sledeće dokumentacije:

 • potpisane izjave zakonskog zastupnika korisnika lovišta o izvršenoj nabavci sa podacima o: vrsti hraniva /sredstvima u funkciji razvoja monitoringa, količina, vrednost, broj izdatog računa po kome je izvršeno plaćanje i bankovni izvod kojim se potvrđuje uplata po istom računu, uz navođenje ostalih činjenica od značaja;
 • ako je izvršena nabavka odgovarajućeg hraniva / sredstava u funkciji razvoja monitoringa kopiju računa za nabavljeno izdatog u periodu od 1. aprila 2019. godine do 1. novembra godine;
 • ukoliko je predmetno hranivo kupljeno od fizičkog lica koje ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo, potrebno je dostaviti original ili overenu kopiju kupoprodajnog ugovora, i kopiju potvrde o registraciji poljoprivrednog gazdinstva;
 • kopije otpremnice za nabavku predmetnog hraniva;
 • kopija garantnog lista za izvršenu nabavku predmetnog sredstva u funkciji razvoja monitoringa;
 • bankovni izvod kao dokaza o izvršenom plaćanju;
 • izuzetno, ukoliko se radi o nabavci novog terenskog vozila potrebno je dostaviti: original kupoprodajnog ugovora ili overenu kopiju iz koga je jasno da je kupac korisnik sredstava i očitanu saobraćajnu dozvolu za vozilo iz kupoprodajnog ugovora koja mora biti na ime korisnika sredstava kao dokaz o vlasništvu i prvoj registraciji;
 • pisanog zahteva za isplatu ugovorenih sredstava sa podacima o tekućem računu, PIB-u i matičnom broju korisnika lovišta.

Isplata ugovorenih sredstava za radove pod rednim br. 4. i 5. iz tačke I. Konkursa definisaće se ugovorom o finansiranju realizacije programa/projekta, pri čemu se može isplatiti avans nakon potpisivanja ugovora, odnosno pre početka sprovođenja aktivnosti koje su planirane programom/projektom u iznosu do 50% od vrednosti ugovorenih radova u 2019. godini.

Isplata ugovorenih sredstava za radove pod rednim brojem 6. iz tačke I. Konkursa definisaće se ugovorom o finansiranju realizacije programa/projekta revitalizacije stanja u lovištima Republike Srbije koja su u toku 2019. godine pretrpela štete od elementarne nepogode – poplave.

VIII.

Međusobna prava i obaveze u vezi sa korišćenjem sredstava Budžetskog fonda za razvoj lovstva Republike Srbije u 2019. godini, za vidove radova koji su navedeni u tački I. Konkursa, utvrđuju se ugovorom koji zaključuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume sa Korisnikom sredstava.

 

IX.

Ovaj konkurs objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine