[:sr]

Postupak preuzimanja lovnih karata podrazumeva dostavljanje originalne, uredne i potpune dokumentacije lovačkom savezu, od strane korisnika lovišta.

Postupak preuzimanja lovnih karata podrazumeva dostavljanje originalne, uredne i potpune dokumentacije lovačkom savezu, od strane korisnika lovišta.

Podneti zahtevi koji ne sadrže potpunu originalnu dokumentaciju neće biti obrađivani, do ispunjenja uslova. Za preuzimanje lovnih karata korisnici lovišta mogu da se obrate lovačkim savezima od 27. marta 2019. godine.

Preuzimanje lovnih karata za korisnike lovišta (osim za teritoriju AP Vojvodine), vršiće se u Lovačkom savezu Srbije, Lovačkom savezu Centralne Srbije i Lovačkom savezu Jugoistoične Srbije.

Korisnik lovišta dostavlja lovačkom savezu sledeću dokumentaciju:

1. Originalni potpisani i overeni akt korisnika lovišta, sa delovodnim brojem, da svi podnosioci zahteva za lovnu kartu ispunjavaju uslove iz člana 60. i 61. Zakona o divljači i lovstvu.

2. Odštampan, popunjen, overen i potpisan propisani Obrazac zahteva za preuzimanje lovnih karata.

3. Elektronsku formu popunjenog Obrasca zahteva za preuzimanje lovnih karata. Korisnik lovišta je dužan da elektronsku formu popunjenog Obrasca zahteva pošalje najmanje jedan dan pre preuzimanja lovnih karata na e-mail kontakt osobe jednog od lovačkih saveza.

4. Originalni potpisani i overeni akt korisnika lovišta, sa delovodnim brojem, kojim potvrđuje da je određeno lice (ime i prezime, JMBG, broj lične karte) ovlašćeno za preuzimanje lovne karte od jednog od lovačkih saveza.

5. Dokaz o izvršenoj uplati naknade za lovnu kartu na račun Budžetskog fonda za razvoj lovstva 840-741525843-35, u isnosu od 1.000,00 dinara.

LSS press

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading