[:sr]

Da li postoje i koje su obaveze korisnika lovišta u pogledu postavljanja saobraćajne signalizacije? Instrukcija je sačinjena u saradnji sa ministarstvima…

Nakon preduzetih radnji i sveobuhvatne analize o postavljanju saobraćajne signalizacije koja je sprovedena u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Lovački savez Srbije objavljuje instrukciju LSS i obaveštenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

U skladu sa čl. 87 Zakona o divljači i lovstvu,  kao i u skladu sa čl. 3 tačka 6 i čl. 5, tačka 12, “Pravilnika o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete”, (Sl. gl. RS br. 2/12), kao i u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu bezbednost saobraćaja i „Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima“, (Sl. gl. br. 41/2009,53/2010,101/2011 i 32/2013-odluka US 56/2014 -dr. zakon i 9/2016 -odluka US), korisnici lovišta su  u obavezi  da ukažu upravljaču puta na kojim putnim pravcima i državnim putevima I i II reda, kao i lokalnim putevima na kojima je upravljač  organ lokalne samouprave, je moguće  nailaženje na divljač koja može biti pretnja po bezbednost saobraćaja, imovinu i zdravlje ljudi.

Prema tome,  korisnik lovišta je jedino  dužan da obavesti upravljača puta o neophodnosti postavljanja saobraćajne signalizacije, uz navođenje putnih pravaca na kojima je to potrebno učiniti, kao i navođenje dužine deonice na kojoj postoji opasnost od saobraćajne nezgode  sa učešćem divljači. 

Korisnik lovišta nije dužan  da izradi projektnu dokumentaciju, kao što nije dužan da kupuje i održava sobraćajne znakove, već je to nadležnost  i obaveza upravljača javnog puta, proistekla iz njegove zakonske obaveze i odgovornosti.    

Mole se korisnici lovišta da u što kraćem roku izvrše mapiranje najrizičnijih putnih pravaca i o tome obaveste upravljača puta, kako bi upravljač pravovremeno izvršio postavljanje saobraćajne signalizacije.

Molimo sve korisnike lovišta,  ukoliko imaju drugačije odluke u pogledu postupanja po navedenim  pitanjima, koje su im nametnute kao jedino rešenje od strane upravljača puta i drugih, da o tome  obaveste Lovački savez Srbije elektronskom poštom na adrese: office@lss.rs,  i  info@lss.rs.  Lovački savez Srbije će po primanju informacije obavestiti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, preduzeti adekvatne mere iz svoje nadležnosti i nakon svega sprovedenog, uputiti korisniku lovišta dalja uputstva za postupanje u spornim situacijama.

U nastavku ovog teksta sledi obaveštenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, sačinjeno nakon preduzetih   radnji  i sveobuhvatne analize ovog pitanja.

 

LSS press

[:]

Share

Ostale vesti

Pogledaj sve

  • Continue reading
  • Закон о средствима за заштиту биља ступа на снагу 1. јануара 2022. године и подразумева већу контролу продаје пестицида, обавезу пољопривредника да обавести власника парцеле и суседе најмање 24 сата пре коришћења пестицида, као и да лице које врши третирање средствима за заштиту биља мора имати Сетрификат професионалног корисника издат од стране Министарства. Након периода […]

    Continue reading
  • Komisija za polaganje lovačkog ispita održana je 15.12.2021. u Beogradu. Tačke dnevnog reda ticale su se poboljšanja organizacije polaganja lovačkog ispita, kao i same literture koja će obezbediti polaznicima da na adekvatan način dobiju potrebno znanje za polaganje lovačkog ispita, a i osnovu za dalje bavljenje lovom. Samim tim primenjivaće se i stroži kriterijumi za […]

    Continue reading
  • Od 25. do 28. novembra u Bačkoj Palanci odžan je Međunarodni skup sokolara. Sokolari iz svih krajeva Evrope okupili su u lovištu “TIkvara” kojim gazduje lovačko udruženje “Palanka” iz Mladenova kako bi lovili, a pre svega razmenili znanje i iskustvo i o sokolarstvu u svojim zemljama. Tokom ovog skupa organizovan je i seminar na kome […]

    Continue reading