Nazad

Instrukcija

24. maja, 2019

Da li postoje i koje su obaveze korisnika lovišta u pogledu postavljanja saobraćajne signalizacije? Instrukcija je sačinjena u saradnji sa ministarstvima…

Nakon preduzetih radnji i sveobuhvatne analize o postavljanju saobraćajne signalizacije koja je sprovedena u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Lovački savez Srbije objavljuje instrukciju LSS i obaveštenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

U skladu sa čl. 87 Zakona o divljači i lovstvu, kao i u skladu sa čl. 3 tačka 6 i čl. 5, tačka 12, “Pravilnika o merama za sprečavanje štete od divljači i štete na divljači i postupku i načinu utvrđivanja štete”, (Sl. gl. RS br. 2/12), kao i u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu bezbednost saobraćaja i „Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima“, (Sl. gl. br. 41/2009,53/2010,101/2011 i 32/2013-odluka US 56/2014 -dr. zakon i 9/2016 -odluka US), korisnici lovišta su u obavezi da ukažu upravljaču puta na kojim putnim pravcima i državnim putevima I i II reda, kao i lokalnim putevima na kojima je upravljač organ lokalne samouprave, je moguće nailaženje na divljač koja može biti pretnja po bezbednost saobraćaja, imovinu i zdravlje ljudi.

Prema tome, korisnik lovišta je jedino dužan da obavesti upravljača puta o neophodnosti postavljanja saobraćajne signalizacije, uz navođenje putnih pravaca na kojima je to potrebno učiniti, kao i navođenje dužine deonice na kojoj postoji opasnost od saobraćajne nezgode sa učešćem divljači.

Korisnik lovišta nije dužan da izradi projektnu dokumentaciju, kao što nije dužan da kupuje i održava sobraćajne znakove, već je to nadležnost i obaveza upravljača javnog puta, proistekla iz njegove zakonske obaveze i odgovornosti.

Mole se korisnici lovišta da u što kraćem roku izvrše mapiranje najrizičnijih putnih pravaca i o tome obaveste upravljača puta, kako bi upravljač pravovremeno izvršio postavljanje saobraćajne signalizacije.

Molimo sve korisnike lovišta, ukoliko imaju drugačije odluke u pogledu postupanja po navedenim pitanjima, koje su im nametnute kao jedino rešenje od strane upravljača puta i drugih, da o tome obaveste Lovački savez Srbije elektronskom poštom na adrese: office@lss.rs, i info@lss.rs. Lovački savez Srbije će po primanju informacije obavestiti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, preduzeti adekvatne mere iz svoje nadležnosti i nakon svega sprovedenog, uputiti korisniku lovišta dalja uputstva za postupanje u spornim situacijama.

U nastavku ovog teksta sledi obaveštenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, sačinjeno nakon preduzetih radnji i sveobuhvatne analize ovog pitanja.

80000 +
Lovaca
125
Godina postojanja
250 +
Lovačkih udruženja
6500 k
ha lovne površine